Genel Kurul Toplantısı

EGEKOBİ İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  2022 faaliyet yılı ile ilgili olağan genel kurulu toplantısı yönetim kurulu kararı ile   15/12/2023 tarihinde, saat 17:00 ADALET MAH. ANADOLU CAD. TEPEKULE İŞ MERKEZİ BLOK NO: 40 İÇ KAPI NO: 505 BAYRAKLI / İZMİR adresinde aşağıda bulunan gündemi görüşmek üzere birinci toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündem dahilinde 22/12/2023 tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini veya vekâlet vermek suretiyle katılmalarını rica ederiz.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na;

– Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

– Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

– Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri (vekalet ile katılanlar)  kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki verilmesi ,
  3. 2022 yılına ait yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması,
  4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  6. Yıl içerisinde T.T.K. 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’na yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
  7. Şirket Kayıtlı sermaye sistemini kabul ettiğinden, sermaye maddesinde bulunan kayıtlı sermaye tavanının 4.800.00,00 TL yükseltilmesi ne, yönetim kuruluna sermaye tavanı için de sermayenin yükseltilmesi ne 2023-2027 (5 yıl)  süre ile yetkisinin verilmesinin görüşülmesi,

YENİ ŞEKLİ:

MADDE 6 SERMAYE

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 4.800.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2023-2027 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir. A Grubu Hisse Senetlerine imtiyaz tanınmış olup, bu imtiyazlar; A grubu hisse senetleri pay sahipleri, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda 1 paya karşılık 10 oy hakkına sahiptir. Şeklinde belirlenmiştir. Şirketin sermayesi 960.000,00 TL olup, nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL değerinde 960.000 paya ayrılmış olup; 960.000,00 TL’den ibarettir.

Bu sermayenin;

–              Beheri 1,00 TL değerinde 96.000 adet karşılığı 96.000,00 TL’si A GRUBU

–              Beheri 1.00 TL değerinde 864.000 adet karşılığı 864.000,00 TL ‘ si B GRUBU ndan oluşmaktadır.

Bu payların tamamı nama yazılıdır. Yeni arttırılan sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim kurulunun alacağı kararla müteaddit hisseyi içeren kupürler halinde hisse senetleri veya geçici ilmühaber bastırabilir.

Yönetim Kurulu 2023 yılı başından 2027 yılı Aralık ayı sonuna kadar kayıtlı sermaye tavanını aşmamak üzere sermayenin artırılmasına yetkilidir. Yönetim Kurulu sermayenin artırılmasına karar verdiğinde; sermaye artırım kararını, şirketin web sayfasında sermaye artırımı başlangıç tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önceden yayımlar. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Rüçhan hakkı konusunda TTK 461. Maddesi hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 6 SERMAYE:

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2020-2024 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir. A Grubu Hisse Senetlerine imtiyaz tanınmış olup, bu imtiyazlar; A grubu hisse senetleri pay sahipleri, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda 1 paya karşılık 10 oy hakkına sahiptir. Şeklinde belirlenmiştir. Şirketin başlangıç sermayesi 240.000,00 TL olup, nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL değerinde 960.000 paya ayrılmış olup; 960.000,00 TL’den ibarettir. Bu sermayenin;

– Beheri 1,00 TL değerinde 96.000 adet karşılığı 96.000,00 TL’si A GRUBU

– Beheri 1.00 TL değerinde 864.000 adet karşılığı 864.000,00 TL ‘ si B GRUBU ndan oluşmaktadır.

Bu payların tamamı nama yazılıdır. Yeni arttırılan sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 720.000,00 TL sermayenin 504.500,00 Türk Lirası “Ortakların önceden sermaye artırımı için vermiş olduğu ve öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” den karşılanmış olup, İZMİR SMMM ’ler odasına kayıtlı SMMM/ONUR BAŞER in 14/12/2022 tarihli 2022/04 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Geriye kalan 215.500,00 TL sermaye nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼’ ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise 24 ay içerisinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim kurulunun alacağı kararla müteaddit hisseyi içeren kupürler halinde hisse senetleri veya geçici ilmühaber bastırabilir.

Yönetim Kurulu 2020 yılı başından 2024 yılı Aralık ayı sonuna kadar kayıtlı sermaye tavanını aşmamak üzere sermayenin artırılmasına yetkilidir. Yönetim Kurulu sermayenin artırılmasına karar verdiğinde; sermaye artırım kararını, şirketin web sayfasında sermaye artırımı başlangıç tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önceden yayımlar. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Rüçhan hakkı konusunda TTK 461. Maddesi hükümleri uygulanır.

  1. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, yetki ve sürelerinin tespiti,
  2. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı TTK’nın 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
  3. Dilekler ve kapanış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir