KVKK Aydınlatma Metni

EGEKOBİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA (BİLGİLENDİRME) FORMU

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Egekobi İşbirliği Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; panel.egekobi.com  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Egekobi İşbirliği Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sağlanan imkanlardan yararlanmanız amacıyla,
 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket ile  iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirket kişisel verileri ayrıca web sitesi üzerinde bulunan çerezler aracılığı ile elektronik ortamda bulunan formlar vasıtası ile veya yazılı olarak KVK Kanunu’nda belirtilmiş olan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak,
Amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda müşterilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimize üye veya ortak olmanız veya iş ilişkisi içine girmeniz amacıyla fiziki ortamda şubelerimiz ile temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin ifası ile ilgili ve şirketin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak, şirket tarafından sağlanacak her türlü iş ve işbirliği imkanlarından yararlanmanız amacıyla fiziki ortamda şubelerimiz ile elektronik ortamda s başvuru portalı kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olma ve şirketin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak ilgili kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, egekobi.com adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi (Veri Sahibi) Başvuru Formu ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.